Disclaimer voor www.soksjop.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.soksjop.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de soksjop. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de soksjop is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de soksjop.


Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de soksjop te mogen claimen of te veronderstellen.

de soksjop streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. de soksjop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Afwijking van kleur

We trachten om de kleurspecificaties zo goed mogelijk op het beeldscherm over te brengen, er kunnen afwijken optreden door o.a. volgende redenen:

  • De kleuren in onze webwinkel kunnen afwijken van het origineel in verband met uw beeldscherm- en of printer instellingen, zoals contrast, helderheid, verzadiging, type scherm, etc.

  • Daarnaast zijn er nog andere factoren als glansgraad, lichtinval en kleuren in de directe omgeving die van invloed zijn op de kleur van het product.
Al deze factoren kunnen makkelijk een visuele afwijking veroorzaken.
Wij proberen de producten zo goed mogelijk te fotograferen en de kleuren zo goed mogelijk te omschrijven echter blijft het benoemen een benadering. Wanneer u online een voor u passende kleurcombinatie uitzoekt kan deze in werkelijkheid anders uitvallen.

Alle beschrijvingen van kleur en kleurnamen geven een indicatie van de kleur aan. Een kleurbeschrijving is een perceptie en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.soksjop.nl op deze pagina.